Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden zoals deze hierna vermeld zijn van toepassing op online bestellingen via de e-shop van Alphametal NV. De klant dient ten allen tijde de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te confirmeren dat hij / zij deze algemene  verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Zonder het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan een bestelling niet worden geplaatst.

  1. Algemeen

1.1. Bedrijfsgegevens en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Alphametal NV

Lepelstraat 97

3920 Lommel (België)

BTW: BE 0897.999.769

E-mail: info@alphametal.be of alphametalnv@gmail.com

Alphametal NV is geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer 897.999.769.

  • Tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke andersbepalende overeenkomst tussen koper en verkoper zijn de betrekkingen tussen Alphametal NV en haar cliënteel onderworpen aan de gedocumenteerde algemene verkoopsvoorwaarden die worden verondersteld aanvaard te zijn door de klant, zelfs al zouden deze strijdig zijn met de door koper algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Een klant kan niet worden ontslaan van de toepassing op deze algemene verkoopsvoorwaarden indien deze de onderhavige voorwaarden niet in zijn of haar moedertaal heeft ontvangen. Alle andere voorwaarden die worden hernomen door koper, worden uitgesloten.
  • Alphametal NV behoudt zich het recht voor, om haar algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen zonder daarvoor de klant persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat laatstgenoemde aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De klant is zelf verantwoordelijk om regelmatig te controleren of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de algemene verkoopsvoorwaarden. Op bestaande verkooporders blijven de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zoals deze waren op het ogenblik van de aanvaarding van het verkoopsorder.
  • Tenzij anders vermeld in de omschrijving van het artikel op de website, zijn het aanbod en de prijs geldig zolang ze aanwezig zijn in onze online catalogus. Alphametal NV behoudt zich het recht voor om op elk moment de technische gegevens of eigenschappen van een artikel of de vermelde prijs te wijzigen. Alphametal NV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien blijkt dat er door een technische fout of door menselijke tekortkomingen verkeerdelijke specificaties of prijsaanduidingen worden weergegeven. Het product aanbod van ons online assortiment wordt met veel zorg ingevoerd, toch kan in uitzonderlijke gevallen foutieve of niet volledige informatie worden weergegeven. Prijzen en foto's die worden weergegeven op de website zijn daardoor niet bindend. De website alphametal.be kan onderhevig zijn aan incidentiële technische fouten. Wanneer zulke foutjes worden geïdentificeerd, worden deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd. Alphametal NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van materiele of immateriele aard, veroorzaakt door haar website of door gerelateerde websites. Fouten die worden geconstateerd op het vlak van teksten, afbeeldingen of prijs geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Alphametal NV zal bij betwisting vanwege een klant, steeds de best mogelijke oplossing voorstellen met de hoogst mogelijke objectiviteit en met het behoud van commerciële aard.
2. Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen op alphametal.be zijn in Euro en worden zowel inclusief als exclusief BTW weergegeven. Na het bestellen ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail is een samenvatting van de bestelling.

De betaling van de online bestellingen kan enkel gebeuren na ontvangst van uw Proforma via email met een manuele overschrijving op ons bankrekeningnummer IBAN 86 8601 0388 4150.


3. Bezorgen of afhalen van een bestelling

Bezorgen

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 9). Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Alphametal NV zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Alphametal NV dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. De klant ontvangt een bevestigings e-mail met de daarin bestelde en/of de te leveren producten/diensten.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

Afhalen

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op Alphametal NV bestelt en ervoor kiest dit bij het ophaalpunt in Lommel af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar en wordt de klant hiervan via email op de hoogte gebracht. Alphametal NV is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen inclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.

Artikelen besteld op de webshop van Alphametal NV worden door de klant volledig vóór de levering of afhaling betaald. Er zal geen levering gebeuren of afhaling mogelijk zijn, zolang het volledige aankoopbedrag niet is voldaan. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Alphametal NV niet aansprakelijk worden gesteld.

Alphametal NV behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

5. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die je binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan Alphametal NV (info@alphametal.be).

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur DPD een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijke DPD Pick Up punt staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product daar kan afhalen binnen de 7 kalenderdagen. Voor producten met grote afmeting, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Alphametal NV het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

Alphametal NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de klant gekozen plaats anders dan op het adres zijn eigen woonplaats, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de klant. 
De klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

6. Leveringstermijn

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Alphametal NV de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Alphametal NV zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

7. Afhalen in winkel

Bestellingen waarbij geopteerd wordt voor afhaling in het afhaalpunt te Lommel, kunnen hier enkel worden afgehaald op zaterdag tussen 9u30 en 12u30, muv van feestdagen en vakantie, waarvan de datums duidelijk zullen worden aangegeven op de website www.alphametal.be. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. Alphametal NV behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 30 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd. 

8. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Alphametal NV over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Alphametal NV tot gehele betaling van de factuur.
Zolang de verkoopprijs niet volledig werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang Alphametal NV, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van Alphametal NV kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

9. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Alphametal NV mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik, noch wanneer het item/ de items is/zijn afgehaald in ons afhaalpunt te Lommel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De klant wordt gevraagd om bij het terugsturen van de producten de verpakking, de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bij te voegen. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een aangetekend schrijven of e-mail zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Alphametal NV zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Alphametal NV eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Alphametal NV. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (CD’s, DVD’s, Blu-rays, Software, hardware, CD-roms, videogames, USB sticks, harde schijven…), met inbegrip van herlaadbare telefoonkaarten, waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven of e-mail zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

Er wordt gevraagd de goederen terug te sturen in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. Alphametal NV behoudt zich het recht voor om bij beschadigde, onvolledige of geïnstalleerde goederen de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen en bijgevolg zal een bedrag afgehouden worden bij terugbetaling overeenkomstig met de schade.

Alphametal NV behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. Alphametal NV aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via bpost en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via bpost kan nagegaan worden.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. Alphametal NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering worden niet terugbetaald.

10. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Alphametal NV, is Alphametal NV gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Alphametal NV.Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke Proforma of factuur, is Alphametal NV gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

11. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van Alphametal NV, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om Alphametal NV of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant onverlet.

12. Garanties

12.1. Alphametal NV biedt 24 maanden fabrieks-garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 12.2. genoemde datum.Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Alphametal NV of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Alphametal NV er zich toe om, op vraag van de klant en in overeenkomst met de fabrikant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. De garantie die Alphametal NV biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

12.2 De factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Alphametal NV. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en eventueel voorgelegd. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Alphametal NV werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

12.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. Alphametal NV is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Alphametal NV niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.12, meer in het bijzonder art. 12.1.

Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Alphametal NV in dit verband. Alphametal NV heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Alphametal NV biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.

Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd.

De zendnota en/of het aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij.

13. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Alphametal NV niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Alphametal NV of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

14. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

14.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

14.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Alphametal NV en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Alphametal NV en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Hasselt.

15. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Alphametal NV is strikt verboden.

16. Eventuele klachten of geschillen

Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt je dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel en de Federale Overheidsdienst Economie om consumentengeschillen buitengerechtelijk te behandelen, zoals voorzien in Boek XVI WER. Gelieve voorafgaandelijk het procedurereglement te raadplagen op de website. Je kan de Ombudsman voor de Handel contacteren via volgende kanalen: Ombudsman voor de Handelinfo@ombudscom.be – Edmond Van Nieuwenhuyzenlaan 8, 1160 Brussel – KBO Brussel 0666.706.635.