Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Terms & Conditions

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Alphametal NV kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Gegeven prijzen, informatie en foto's, en alle andere informatie op deze website zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ALPHAMETAL NV

1:Alle contractuele relaties tussen de verkoper en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.

2: De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3: De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4: Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door de verkoper, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...).  De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper. Bij grotere zendingen, dient de koper een heftruck te voorzien voor het lossen van de goederen.

5: De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending ingeval de koper vraagt de goederen te verzenden. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

6: Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.

7: De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier.  Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper.  Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper.

Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling.

De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen.

Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen België van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Met betrekking tot HBM artikelen (alle artikelen waarvan het model-/artikelnr begint met ALPHAHBM): de Inspectie kosten met daarbij de prijsopgave zijn ten alle tijden € 45,- incl.
Gaat de klant over tot een betaalde reparatie van het HBM artikel, dan zullen deze kosten [ de € 45,- incl ] niet berekend worden bovenop de reparatie kosten, deze zijn dan dus inbegrepen in het totaalbedrag. Verder moet men rekening houden met lange wachttijden voor HBM herstellingen.

8: De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval.
Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

9: De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt.

10: Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. Goederen die verzonden dienen te worden, moeten volledig betaald zijn incl. verzendkosten vooraleer de verzending ervan plaatsvindt. Afhalingen dienen te gebeuren uiterlijk 2 weken na berichtgeving, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11:De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock – out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

12:  De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

13: Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

14:  Betaling geschiedt op voorhand dmv een Proforma document verstrekt door de verkoper.

15: Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 25% per jaar. Bovendien zal elke op de vervaldag door een koper niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 25 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR en te vermeerderen met de kosten van de raadsman / incassokosten. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt de verkoper zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

16: Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 40% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

17. Speciaal bestelde artikelen/onderdelen kunnen alleen op aanvraag en onder de voorwaarden van de leverancier worden geretourneerd. Indien een leverancier akkoord gaat, bedragen de terugnamekosten minimaal 30%.

18. Bij niet betaling van de door u geplaatste bestelling, bent u rechtswege gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag.

19. Alle informatie en afbeeldingen op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Alphametal NV kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
Gegeven prijzen, informatie en foto's, en alle andere informatie op deze website zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

20:  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Lommel/Hasselt bevoegd.


Met het bestellen van enig artikel op deze site verklaart u zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nieuwsbrief

IWANTTOBUYABELTDRIVENCOLUMNDRILLINGMACHINE ALPHAMETAL
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE

FBSRiemaangedrevenkolomboormachine Alphametal
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR

Liever uw machines
op leasing?
Alphametal NV biedt u een budgetvriendelijk alternatief met tal van voordelen!
Maak vandaag nog uw afspraak!
<<klik hier>>
 
Zandstralen De Basis AlphametalAmazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR
Bol.com

sandblastingBASICS
Amazon com
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR